Mari 2.01 APK MOD Unlimited Money

Mariáš Mod Games free download for android with latest version

Mariáš (xiix.eu.licitak) is a Card Android Game. This application has age restrictions, the recommended age for using 6+ years. The latest official version has been installed on 50,000+ devices. On a five-point scale, the application received a rating of out of 10.0, a total of 1857 people voted.

Mariáš androidhappy screenshots 1

Requirement: Android 4.1+ | (1857)

Added Date: 2020-04-15 | Version: 2.01

What’s New:

  • ALL previous Bug fixed
  • New Levels added
  • Downloading links working fine now
  • New version added

MOD features:

  1. Mariáš Unlimited Money
  2. Free Mod file Download
  3. Unlimited Coins/Gems
  4. No Ads
  5. Mariáš (Unlocked)

Download MOD APK

Mariáš androidhappy screenshots 2

Mariáš 2.01 APK (MOD, Unlimited Money) Description: Bylo nebylo, někdy v minulém století po pádu komančů v této zemi, jsem se z rodné vísky dostal na studia v Praze. Zanedlouho jsem se seznámil s Fanoušem a posléze i jeho kamarádem Jaroušem. Tito mě zasvětili do tajů licitovaného mariáše a já shledal tuto hru jako velmi zábavnou a později i výdělečnou. Postupem času jsem z nezkušeného zelenáče vyrostl v celkem schopného karbaníka.

Paralelně s tímto jsem se učil i programovat a nejednou ve mně vzklíčila myšlenka přetavit své mariášnické umění do počítačové podoby. No k realizaci nikdy nedošlo a až nyní s nástupem chytrých placek jsem se tohoto úkolu zhostil.

Počítačoví spoluhráči nejsou tak dobří jako ti skuteční, ale na druhou stranu mají výbornou paměť. Pokud shledáte výrazně špatnou hru od Fanouše nebo Jarouše, tak mi tuto můžete zaslat mailem (v detailu hry z menu zvolit Poslat k vyhodnocení).

Hraní licitovaného nebo voleného mariáše lze přepnout v nastavení.

Na začátku každé hry se náhodně stanovuje úroveň risku pro Jarouše i Fanouše od 1 do 3. 1 znamená opatrný hráč, 3 znamená riskující hráč. Risk se uplatňuje při licitaci a flekování. Meze risku lze změnit v nastavení. Hra s opatrnými hráči může být pro někoho nudnější, pak doporučuji nastavení 2 – 3 nebo rovnou 3 – 3.

Více se dozvíte přímo ve hře – tlačítko INFO.

Ve zkratce některá pravidla:
– desítku a eso lze odhodit do talonu jen u betla a durchu
– hlášenou sedmu lze odhodit až jako poslední kartu
– při dvou sedmách je desítka hned pod esem
– hlášená sedma nesmí do talonu
– vylicitovanou obyčejnou sedmu lze zahodit
– sedma bez fleků nebo jen s flekem na hru se nehraje
– stovka se sčítá
– flekuje se max. do flek-re-tutti-boty

Pokud se Vám hra zasekne, použijte prosím tlačítko zavináče v nastavení k odeslání záznamu poslední hry.

Hrací karty PIATNIK byly použity s laskavým svolením společnosti Wiener Spielkartenfabrik Ferd. Piatnik & Söhne – www.eshop-piatnik.cz.
Spielkarten PIATNIK wurden mit freundlicher Genehmigung der Wiener Spielkartenfabrik Ferd. Piatnik & Söhne veröffentlicht – www.piatnik.com.
It wasn’t, sometime in the last century after the fall of the Communists in this country, I got from my native village to studies in Prague. Soon I met Fanouš and later his friend Jarouš. These have dedicated me to the secrets of the licensed Mariah, and I have found this game very amusing and later profitable. Over time, I grew out of an inexperienced rookie into a quite capable gambler.

In parallel to this, I learned and programmed and the idea of ​​transforming my Marijuana art into a computer form has sprung up within me. But the realization never took place, and only now with the advent of smart pancakes I did this task.

Computer teammates aren’t as good as the real ones, but on the other hand they have great memory. If you find a bad game from Fanouš or Jarouš, you can send it to me by e-mail (choose Send for evaluation in the game detail from the menu).

You can switch the playing of the licensed or elected Marriage in the settings.

At the beginning of each game, the level of risk for Jaruš i Fandom is randomly determined from 1 to 3. 1 means a cautious player, 3 means a risk player. Risk applies to licensing and spotting. You can change the risk limits in the settings. Playing with cautious players can be boring for someone, then I recommend setting 2 – 3 or 3 – 3.

Learn more in the game – the INFO button.

In short, some rules:
– a dozen and ace can be thrown into the talon just for betla and durch
– The reported seven can be discarded as the last card
– at two seven is ten right under the ace
– Seven not reported to the talon
– The ordinary seven can be discarded
– Seven without spots or just playing on the game
– One hundred adds up
– spots max. into spot-re-tutti-shoes

If the game hangs, please use the at sign button to set the last game record.

PIATNIK playing cards were courtesy of Wiener Spielkartenfabrik Ferd. Piatnik & Söhne – www.eshop-piatnik.cz.
Spielkarten PIATNIK with Freundlicher Genehmigung der Wiener Spielkartenfabrik Ferd. Piatnik & Söhne veröffentlicht – www.piatnik.com.
2.01
– oprava pádu
– algoritmus
– možnost zvolit větší písmo u označení hry spoluhráčů