sameQuizy 2.5.0-rc1 APK MOD Unlimited Money

sameQuizy Mod Games free download for android with latest version

sameQuizy (pl.filing.samequizy) is a Trivia Android Game. This application has age restrictions, the recommended age for using 6+ years. The latest official version has been installed on 1,000,000+ devices. On a five-point scale, the application received a rating of 2.0 out of 10.0, a total of 104682 people voted.

sameQuizy androidhappy screenshots 1

Requirement: Android 4.1+ | 2.0 (104682)

Added Date: 2020-06-25 | Version: 2.5.0-rc1

What’s New:

  • ALL previous Bug fixed
  • New Levels added
  • Downloading links working fine now
  • New version added

MOD features:

  1. sameQuizy Unlimited Money
  2. Free Mod file Download
  3. Unlimited Coins/Gems
  4. No Ads
  5. sameQuizy (Unlocked)

Download MOD APK

sameQuizy androidhappy screenshots 2

sameQuizy 2.5.0-rc1 APK (MOD, Unlimited Money) Description: sameQuizy – najpopularniejsza aplikacja z quizami w Polsce ?
W aplikacji znajdziesz ponad pół miliona quizów osobowości, tworzonych przez największą społeczność quizową w Polsce. Codziennie nasi użytkownicy publikują kilkaset nowych quizów, a najlepsze z nich promowane są na stronie głównej.

Pobierz aplikację, dołącz do nas i już dziś rozwiąż swój pierwszy quiz! ?Zobacz więcej ?

Różne typy quizów
Znajdziesz u nas:

? Quiz osobowości: Jest to klasyczny quiz, który powie Ci kim jesteś lub co pasuje do Twojej osobowości. Na wynik quizu mają wpływ wyłącznie Twoje wybory.
?‍? Test: Dokładnie taki, jaki znasz ze szkoły, z tym, że tutaj jest lepsza zabawa. Quiz tego typu ma z góry zdefiniowaną poprawną odpowiedź. Złą albo dobrą.
⏱️ Test na czas: Standardowy test, w którym musisz wskazać poprawną odpowiedź. Różnicą jest to, że na zaznaczenie odpowiedzi masz ściśle określoną liczbę sekund.
? Głosowanie: Oddajesz swój głos, możesz wybrać tylko jedną odpowiedź. Brzmi łatwo? To tylko pozory.
? Zgadywanka: Czy potrafisz dopasować YouTuberów do ich włosów? Zgadywanka to sprawdzi. Zadaniem jest odpowiedzieć na pytanie wybierając tylko jeden obrazek.
? Przetrwanie: Quiz, w którym nie możesz się pomylić przy odpowiedzi. Pomyliłeś się? Przegrałeś. Masz tylko jedną szansę, a Twoim zadaniem jest przetrwać do końca.
? Opowiadania: Lubisz czytać? To świetnie, bo czeka na Ciebie cała kategoria z opowiadaniami, a w niej serie, oneshoty, fanfiction, Harry Potter, Marvel, romanse, thrillery i wiele innych, w które zanużysz się na długie godziny.
✔️ Pytania z cyklu „Co wolisz?” oraz „Co byś wolał?”

Odpowiadamy na niecodzienne pytania
Zastanawiałeś się kiedyś kim lub czym byłeś w poprzednim wcieleniu? Który kolor pasuje do Twojej osobowości? Jak będzie wyglądał Twój dom? Który Youtuber jest do Ciebie podobny? Kiedy odnajdziesz swoją miłość? Czy Harry Potter zaprosi Cię na bal lub czy zgadniemy Twoje imię?
Nasze quizy znają odpowiedzi na każde z tych oraz innych pytań!

Obserwuj, komentuj, twórz
Stwórz swoje konto i dołącz do społeczności, dzięki zalogowaniu uzyskasz dostęp do kilkudziesięciu różnych funkcji, a przede wszystkim będziesz mieć możliwość obserwowania autorów, otrzymywania powiadomień o nowych quizach, zdobywania nowych osiągnięć, dodawania komentarzy, wręczania serc, dodawania quizów do ulubionych oraz stworzenia swojego własnego profilu, na którym znajdą się Twoje quizy.

Dodawanie nowych quizów w chwili obecnej dostępne jest na naszej stronie: https://samequizy.pl/dodaj
W przyszłości na pewno będzie możliwe to również w aplikacji.

Quizy podzielone na kategorie
Interesujesz się filmami, grami, jeździsz konno lub po prostu oglądasz YouTube’a? W naszych kategoriach na pewno znajdziesz coś dla siebie! Kategorie, które czekają na Ciebie to: Quizy osobowości, YouTube, Miłość, Kobiety, Filmy, Harry Potter, Marvel, Zagadki, Disney, Seriale, Muzyka, Podróże, Styl, Szkoła, Książki, Fantasy, DC, Bajki, Zwierzęta, Dom, Humor, Anime, Fortnite, Piłka nożna… a to tylko początek.

Dodatkowo do dyspozycji masz ? Wyszukiwarkę, która na pewno znajdzie quizy o tematyce, która Cię interesuje!

Pamiętaj, że jesteśmy też na Twoim komputerze: samequizy.pl ❤️
sameQuizy – the most popular application with quizzes in Poland ?
In the application you will find over half a million personality quizzes, created by the largest quiz community in Poland. Every day, our users publish several hundred new quizzes, and the best ones are promoted on the home page.

Download the app, join us and solve your first quiz today! ?See more ?

Different types of quizzes
You will find here:

? Personality quiz: This is a classic quiz that tells you who you are or what suits your personality. The result of the quiz is only affected by your choices.
?? Test: Exactly what you know from school, but here is more fun. A quiz of this type has a predefined correct answer. Bad or good.
⏱️ Time test: A standard test in which you must indicate the correct answer. The difference is that you have a strictly defined number of seconds to tick the answer.
? Voting: You cast your vote, you can only choose one answer. Sounds easy? It’s just a semblance.
? Guessing: Can you match YouTubers to their hair? Guessing this will check. The task is to answer the question by selecting only one picture.
? Survival: A quiz in which you can not go wrong with the answer. Did you make a mistake? You lost. You have only one chance, and it’s your job to survive until the end.
? Stories: Do you like reading? It’s great because you have a whole category of stories waiting for you, including series, oneshots, fanfiction, Harry Potter, Marvel, romances, thrillers and many more that you can immerse in for hours.
✔️ Questions from the series “What do you prefer?” And “What would you prefer?”

We answer unusual questions
Have you ever wondered who or what you were in the previous incarnation? Which color suits your personality? What will your house look like? Which Youtuber is similar to you? When will you find your love? Will Harry Potter invite you to the ball or will we guess your name?
Our quizzes know the answers to each of these and other questions!

Follow, comment, create
Create your account and join the community, thanks to logging in you will have access to dozens of different functions, and above all you will be able to follow the authors, receive notifications about new quizzes, achieve new achievements, add comments, give hearts, add quizzes to favorites and create your own the profile on which your quizzes will be found.

Adding new quizzes at the moment is available on our website: https://samequizy.pl/dodaj
In the future, it will certainly be possible in the application.

Quiz divided into categories
Are you interested in movies, games, riding a horse or just watching YouTube? In our categories you will surely find something for yourself! The categories that await you are: Personality quizzes, YouTube, Love, Women, Movies, Harry Potter, Marvel, Riddles, Disney, Series, Music, Travel, Style, School, Books, Fantasy, DC, Fairy tales, Animals, Home, Humor, Anime, Fortnite, Football … and that’s just the beginning.

In addition, you have ? Search Engine, which will surely find quizzes on topics that interest you!

Remember that we are also on your computer: samequizy.pl ❤️
– nowy typ quizu